Чап-Чалап

Чап-Чалап – кычкыл сүттѳн, суудан жана туздан жасалган улуттук сүт-кычкыл суусундук. Азыктын даамы таза, сүт-кычкыл, туздуулугу жагымдуу. Чап-Чалап азыгынын кызыктуу аталышы биринчи иштеп чыгуулар учурунда кокустан пайда болгон. Кыргыздарда буга окшогон сѳздүн алдына жалгануучу аффикстер накта дегенди билдирет. Мисалы, кып-кызыл/чып-чын. Ахык адамдарга ар дайым кубаныч жана канааттануу сезимин алып келген, ошондуктан ага «Чап» деген шайыр аффикс кошулган. Ошентип ал аффикс кѳнүгүп, ѳндүрүштѳн биздин керектѳѳчүлѳргѳ ѳттү – себеби биз Сиздин «накта Чап-Чалапты» ичүү менен биз мененбирге кубанууңузду каалайбыз.

Суусундуктун консистенциясы суюк, табигый тунманын болушуна жол берилет. Азыкты колдонуунун алдында чайкоо керек.

Чап-Чалап
Чап-Чалап

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 25%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин
Салмагы 200 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Чап-Чалаптын пайдасы

Бул суусундукту даярдоо ѳнѳрүнѳ кѳчмѳн кыргыздар ээ болгон. Азык организмди мыкты эс алдырып, сергитет, тамак сиңирүүгѳ ѳбѳлгѳ түзѳт. Азыкты ѳзгѳчѳ тамактануунун алдында колдонуу пайдалуу. Чалап сүт-кычкыл азыктарга кирет да, ѳзүнѳ зыяндуу микроорганизмдердин ѳсүүсүн басуучу пайдалуу сүт-кычкыл бактерияларды камтыйт. Сүт кислотасы ичеги-карын жолунун секрециялык жана мотордук ишмердүүлүгүн ѳбѳлгѳлѳп, табитти ачат.

Контакты